شنبه 20 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1041خدمات درماني70قرص - پرازي کوانتل - 600mg FC1392/11/3059000
1041خدمات درماني70قرص - پرازي کوانتل - 600mg FC1390/10/263350