چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6050خدمات درماني90قرص - پراميپکسول - 0.7mg1392/03/204500
6050خدمات درماني90قرص - پراميپکسول - 0.7mg1392/01/113000