پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1014خدمات درماني70قرص - پيراستام - 800mg SF1392/03/201200
1014خدمات درماني70قرص - پيراستام - 800mg SF1392/01/11850
1014خدمات درماني70قرص - پيراستام - 800mg SF1390/06/22650