سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1009خدمات درماني70قرص - پيموزايد - 4mg S.tab1393/09/188000
1009خدمات درماني70قرص - پيموزايد - 4mg S.tab1391/11/037500
1009خدمات درماني70قرص - پيموزايد - 4mg S.tab1391/11/023600
1009خدمات درماني70قرص - پيموزايد - 4mg S.tab1391/03/063450
1009خدمات درماني70قرص - پيموزايد - 4mg S.tab1391/01/263450
1009خدمات درماني70قرص - پيموزايد - 4mg S.tab1390/04/113350