دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1997خدمات درماني70قرص - پيموزايد - 2mg1391/12/203415
1997خدمات درماني70قرص - پيموزايد - 2mg1391/10/273415
1997خدمات درماني70قرص - پيموزايد - 2mg1384/07/051552