جمعه 7 آبان 1395    |    Friday, October 28, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1005خدمات درماني70قرص - فيتوناديون (ويتامين k1) - 10mg C.tab1392/11/152000
1005خدمات درماني70قرص - فيتوناديون (ويتامين k1) - 10mg C.tab1392/03/201600
1005خدمات درماني70قرص - فيتوناديون (ويتامين k1) - 10mg C.tab1392/01/111200
1005خدمات درماني70قرص - فيتوناديون (ويتامين k1) - 10mg C.tab1390/06/22770