پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
979خدمات درماني70قرص - فنوباربيتال سديم - 100mg1392/03/20500
979خدمات درماني70قرص - فنوباربيتال سديم - 100mg1392/01/11330
979خدمات درماني70قرص - فنوباربيتال سديم - 100mg1391/03/30250
979خدمات درماني70قرص - فنوباربيتال سديم - 100mg1390/06/22150