دوشنبه 3 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
982خدمات درماني70قرص - فنوباربيتال سديم - 60mg1392/03/20300
982خدمات درماني70قرص - فنوباربيتال سديم - 60mg1392/01/11200
982خدمات درماني70قرص - فنوباربيتال سديم - 60mg1390/06/22130