سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
982خدمات درماني70قرص - فنوباربيتال سديم - 60mg1392/03/20300
982خدمات درماني70قرص - فنوباربيتال سديم - 60mg1392/01/11200
982خدمات درماني70قرص - فنوباربيتال سديم - 60mg1390/06/22130