دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
980خدمات درماني70قرص - فنوباربيتال سديم - 15mg1392/03/20220
980خدمات درماني70قرص - فنوباربيتال سديم - 15mg1392/01/11150
980خدمات درماني70قرص - فنوباربيتال سديم - 15mg1390/06/2290