سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
980خدمات درماني70قرص - فنوباربيتال سديم - 15mg1392/03/20220
980خدمات درماني70قرص - فنوباربيتال سديم - 15mg1392/01/11150
980خدمات درماني70قرص - فنوباربيتال سديم - 15mg1390/06/2290