شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
976خدمات درماني70قرص - فنازوپريدين - 100mg FC1392/03/201200
976خدمات درماني70قرص - فنازوپريدين - 100mg FC1392/01/11900
976خدمات درماني70قرص - فنازوپريدين - 100mg FC1391/03/30700
976خدمات درماني70قرص - فنازوپريدين - 100mg FC1390/03/11450