شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
975خدمات درماني70قرص - پرفنازين - 8mg1392/03/20450
975خدمات درماني70قرص - پرفنازين - 8mg1392/01/11300
975خدمات درماني70قرص - پرفنازين - 8mg1391/06/28220
975خدمات درماني70قرص - پرفنازين - 8mg1390/06/22180