سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
973خدمات درماني70قرص - پرفنازين - 4mg1392/03/20360
973خدمات درماني70قرص - پرفنازين - 4mg1392/01/11240
973خدمات درماني70قرص - پرفنازين - 4mg1391/06/28180
973خدمات درماني70قرص - پرفنازين - 4mg1390/06/22130