سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
972خدمات درماني70قرص - پرفنازين - 2mg1392/03/20300
972خدمات درماني70قرص - پرفنازين - 2mg1392/01/11200
972خدمات درماني70قرص - پرفنازين - 2mg1391/06/28150
972خدمات درماني70قرص - پرفنازين - 2mg1390/06/22100