جمعه 7 آبان 1395    |    Friday, October 28, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
970خدمات درماني70قرص - پنتوکسي فيلين - 400mg EC1392/10/051650
970خدمات درماني70قرص - پنتوکسي فيلين - 400mg EC1392/04/231200
970خدمات درماني70قرص - پنتوکسي فيلين - 400mg EC1391/09/25900
970خدمات درماني70قرص - پنتوکسي فيلين - 400mg EC1390/06/22840