سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
966خدمات درماني70قرص - پني سيلين وي - 500mg (800,000u)1392/04/231800
966خدمات درماني70قرص - پني سيلين وي - 500mg (800,000u)1391/09/25650
966خدمات درماني70قرص - پني سيلين وي - 500mg (800,000u)1390/06/22490