شنبه 7 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1026خدمات درماني70قرص - پارا آمينو بنزوئيک اسيد پتاسيم ( پاباکا ) - 500mg1394/01/094000
1026خدمات درماني70قرص - پارا آمينو بنزوئيک اسيد پتاسيم ( پاباکا ) - 500mg1392/10/1613843
1026خدمات درماني70قرص - پارا آمينو بنزوئيک اسيد پتاسيم ( پاباکا ) - 500mg1392/03/202700
1026خدمات درماني70قرص - پارا آمينو بنزوئيک اسيد پتاسيم ( پاباکا ) - 500mg1392/01/112000
1026خدمات درماني70قرص - پارا آمينو بنزوئيک اسيد پتاسيم ( پاباکا ) - 500mg1390/03/111500