دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
936خدمات درماني70قرص - اکسي متولون - 50mg S.tab1393/12/264500
936خدمات درماني70قرص - اکسي متولون - 50mg S.tab1392/03/204000
936خدمات درماني70قرص - اکسي متولون - 50mg S.tab1392/01/113000
936خدمات درماني70قرص - اکسي متولون - 50mg S.tab1391/03/062600
936خدمات درماني70قرص - اکسي متولون - 50mg S.tab1390/06/222200