دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
935خدمات درماني70قرص - اکسي بوتينين کلرايد - 5mg S.tab1393/07/02500
935خدمات درماني70قرص - اکسي بوتينين کلرايد - 5mg S.tab1392/04/23400
935خدمات درماني70قرص - اکسي بوتينين کلرايد - 5mg S.tab1391/07/19300
935خدمات درماني70قرص - اکسي بوتينين کلرايد - 5mg S.tab1390/06/22230