جمعه 7 آبان 1395    |    Friday, October 28, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2448خدمات درماني90قرص - اکس کاربامازپين - 600mg FC1392/10/055500
2448خدمات درماني90قرص - اکس کاربامازپين - 600mg FC1392/04/234450