جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2448خدمات درماني90قرص - اکس کاربامازپين - 600mg FC1392/10/055500
2448خدمات درماني90قرص - اکس کاربامازپين - 600mg FC1392/04/234450