سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2447خدمات درماني90قرص - اکس کاربامازپين - 300mg FC1392/10/053250
2447خدمات درماني90قرص - اکس کاربامازپين - 300mg FC1392/03/202400
2447خدمات درماني90قرص - اکس کاربامازپين - 300mg FC1392/01/111800