چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2447خدمات درماني90قرص - اکس کاربامازپين - 300mg FC1392/10/053250
2447خدمات درماني90قرص - اکس کاربامازپين - 300mg FC1392/03/202400
2447خدمات درماني90قرص - اکس کاربامازپين - 300mg FC1392/01/111800