جمعه 7 آبان 1395    |    Friday, October 28, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2280خدمات درماني90قرص - اکس کاربامازپين - 150mg FC1392/10/051750
2280خدمات درماني90قرص - اکس کاربامازپين - 150mg FC1392/03/201350
2280خدمات درماني90قرص - اکس کاربامازپين - 150mg FC1392/01/111000