شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2280خدمات درماني90قرص - اکس کاربامازپين - 150mg FC1392/10/051750
2280خدمات درماني90قرص - اکس کاربامازپين - 150mg FC1392/03/201350
2280خدمات درماني90قرص - اکس کاربامازپين - 150mg FC1392/01/111000