شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
934خدمات درماني70قرص - اکسازپام - 10mg1392/03/20300
934خدمات درماني70قرص - اکسازپام - 10mg1392/01/11200
934خدمات درماني70قرص - اکسازپام - 10mg1391/08/08150
934خدمات درماني70قرص - اکسازپام - 10mg1390/06/22110