يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
934خدمات درماني70قرص - اکسازپام - 10mg1392/03/20300
934خدمات درماني70قرص - اکسازپام - 10mg1392/01/11200
934خدمات درماني70قرص - اکسازپام - 10mg1391/08/08150
934خدمات درماني70قرص - اکسازپام - 10mg1390/06/22110