دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1878خدمات درماني70قرص - اکساندرولون - 2.5mg1392/05/1312000
1878خدمات درماني70قرص - اکساندرولون - 2.5mg1391/06/289000
1878خدمات درماني70قرص - اکساندرولون - 2.5mg1385/12/065170