سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2093خدمات درماني70قرص - اندانسترون - 4mg1393/12/261500
2093خدمات درماني70قرص - اندانسترون - 4mg1392/03/20800
2093خدمات درماني70قرص - اندانسترون - 4mg1392/01/11600
2093خدمات درماني70قرص - اندانسترون - 4mg1391/03/06450
2093خدمات درماني70قرص - اندانسترون - 4mg1390/06/22320