يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2035خدمات درماني90قرص - الانزاپين - 10mg1392/03/20810
2035خدمات درماني90قرص - الانزاپين - 10mg1392/01/11600