شنبه 20 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1907خدمات درماني90قرص - الانزاپين - 5mg1392/03/20680
1907خدمات درماني90قرص - الانزاپين - 5mg1392/01/11500