جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2009خدمات درماني70قرص - افلوکساسين - 300mg1392/04/232400
2009خدمات درماني70قرص - افلوکساسين - 300mg1391/03/231800
2009خدمات درماني70قرص - افلوکساسين - 300mg1390/06/222600