شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2009خدمات درماني70قرص - افلوکساسين - 300mg1392/04/232400
2009خدمات درماني70قرص - افلوکساسين - 300mg1391/03/231800
2009خدمات درماني70قرص - افلوکساسين - 300mg1390/06/222600