شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
930خدمات درماني70قرص - افلوکساسين - 200mg1392/04/232150
930خدمات درماني70قرص - افلوکساسين - 200mg1391/03/231600
930خدمات درماني70قرص - افلوکساسين - 200mg1390/06/221500