يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
930خدمات درماني70قرص - افلوکساسين - 200mg1392/04/232150
930خدمات درماني70قرص - افلوکساسين - 200mg1391/03/231600
930خدمات درماني70قرص - افلوکساسين - 200mg1390/06/221500