يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
930خدمات درماني70قرص - افلوکساسين - 200mg1392/04/232150
930خدمات درماني70قرص - افلوکساسين - 200mg1391/03/231600
930خدمات درماني70قرص - افلوکساسين - 200mg1390/06/221500