يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
922خدمات درماني70قرص - نورتريپتيلين - 25mg FC1393/07/02600
922خدمات درماني70قرص - نورتريپتيلين - 25mg FC1392/03/20450
922خدمات درماني70قرص - نورتريپتيلين - 25mg FC1392/01/11300
922خدمات درماني70قرص - نورتريپتيلين - 25mg FC1391/05/21230
922خدمات درماني70قرص - نورتريپتيلين - 25mg FC1390/06/22180