سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
922خدمات درماني70قرص - نورتريپتيلين - 25mg FC1393/07/02600
922خدمات درماني70قرص - نورتريپتيلين - 25mg FC1392/03/20450
922خدمات درماني70قرص - نورتريپتيلين - 25mg FC1392/01/11300
922خدمات درماني70قرص - نورتريپتيلين - 25mg FC1391/05/21230
922خدمات درماني70قرص - نورتريپتيلين - 25mg FC1390/06/22180