يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
921خدمات درماني70قرص - نورتريپتيلين - 10mg FC1393/07/02400
921خدمات درماني70قرص - نورتريپتيلين - 10mg FC1392/03/20300
921خدمات درماني70قرص - نورتريپتيلين - 10mg FC1392/01/11200
921خدمات درماني70قرص - نورتريپتيلين - 10mg FC1391/05/21150
921خدمات درماني70قرص - نورتريپتيلين - 10mg FC1390/06/22120