دوشنبه 15 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
915خدمات درماني70قرص - نيتروگليسرين - 6.4mg SR1393/12/261500
915خدمات درماني70قرص - نيتروگليسرين - 6.4mg SR1393/07/021250
915خدمات درماني70قرص - نيتروگليسرين - 6.4mg SR1392/09/151500
915خدمات درماني70قرص - نيتروگليسرين - 6.4mg SR1392/04/231500
915خدمات درماني70قرص - نيتروگليسرين - 6.4mg SR1392/04/23870
915خدمات درماني70قرص - نيتروگليسرين - 6.4mg SR1391/07/19650
915خدمات درماني70قرص - نيتروگليسرين - 6.4mg SR1391/03/06700
915خدمات درماني70قرص - نيتروگليسرين - 6.4mg SR1391/01/21700
915خدمات درماني70قرص - نيتروگليسرين - 6.4mg SR1389/03/04575