چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
913خدمات درماني70قرص - نيتروگليسرين - 2.6mg SR1393/12/26850
913خدمات درماني70قرص - نيتروگليسرين - 2.6mg SR1393/02/08700
913خدمات درماني70قرص - نيتروگليسرين - 2.6mg SR1392/04/23700
913خدمات درماني70قرص - نيتروگليسرين - 2.6mg SR1392/04/23550
913خدمات درماني70قرص - نيتروگليسرين - 2.6mg SR1391/07/19400
913خدمات درماني70قرص - نيتروگليسرين - 2.6mg SR1388/12/20330