پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
907خدمات درماني70قرص - نيتروفورانتوئين - 100mg S.tab1393/10/07700
907خدمات درماني70قرص - نيتروفورانتوئين - 100mg S.tab1393/01/16500
907خدمات درماني70قرص - نيتروفورانتوئين - 100mg S.tab1392/03/20300
907خدمات درماني70قرص - نيتروفورانتوئين - 100mg S.tab1390/06/22160