يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
905خدمات درماني70قرص - نيموديپين - 30mg FC1393/11/0512500
905خدمات درماني70قرص - نيموديپين - 30mg FC1393/06/099400
905خدمات درماني70قرص - نيموديپين - 30mg FC1390/04/116200