سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
905خدمات درماني70قرص - نيموديپين - 30mg FC1393/11/0512500
905خدمات درماني70قرص - نيموديپين - 30mg FC1393/06/099400
905خدمات درماني70قرص - نيموديپين - 30mg FC1390/04/116200