دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
903خدمات درماني70قرص - نيفديپين - 10mg FC1392/03/20550
903خدمات درماني70قرص - نيفديپين - 10mg FC1392/01/11400
903خدمات درماني70قرص - نيفديپين - 10mg FC1390/02/26300