سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
897خدمات درماني70قرص - نيکلوزاميد - 500mg Chew1392/03/202400
897خدمات درماني70قرص - نيکلوزاميد - 500mg Chew1392/01/111700
897خدمات درماني70قرص - نيکلوزاميد - 500mg Chew1390/06/221300