يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
897خدمات درماني70قرص - نيکلوزاميد - 500mg Chew1392/03/202400
897خدمات درماني70قرص - نيکلوزاميد - 500mg Chew1392/01/111700
897خدمات درماني70قرص - نيکلوزاميد - 500mg Chew1390/06/221300