پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
896خدمات درماني70قرص - نياسيناميد ( نيکوتيناميد) - 500mg1393/06/3012000
896خدمات درماني70قرص - نياسيناميد ( نيکوتيناميد) - 500mg1388/11/049000