پنجشنبه 12 اسفند 1395    |    Wednesday, March 1, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
896خدمات درماني70قرص - نياسيناميد ( نيکوتيناميد) - 500mg1393/06/3012000
896خدمات درماني70قرص - نياسيناميد ( نيکوتيناميد) - 500mg1388/11/049000