سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
898خدمات درماني70قرص - نياسين (اسيد نيکوتينيک ) - 100mg Double.tab1392/03/20500
898خدمات درماني70قرص - نياسين (اسيد نيکوتينيک ) - 100mg Double.tab1392/01/11320
898خدمات درماني70قرص - نياسين (اسيد نيکوتينيک ) - 100mg Double.tab1390/06/22240