يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
899خدمات درماني70قرص - نياسين (اسيد نيکوتينيک ) - 25mg1392/03/20350
899خدمات درماني70قرص - نياسين (اسيد نيکوتينيک ) - 25mg1392/01/11220
899خدمات درماني70قرص - نياسين (اسيد نيکوتينيک ) - 25mg1390/06/22170